Termen en voorwaarden

Huidige aankoopvoorwaarden voor ProductSleutels.nl (Powered by Digital License Retailer AS – Organisatienummer: NO 824 379 122 BTW).

Invoering

Op deze aankoop zijn de volgende algemene verkoopvoorwaarden van toepassing voor consumentenaankopen van goederen via internet. Consumentenaankopen via internet vallen voornamelijk onder de Contract Act, de Consumer Purchase Act, de Marketing Act, de Business Act en de e-commerce Act, en deze wetten geven de consument substantiële rechten. De wetten zijn te vinden op https://lovdata.no/info/information_in_english. De voorwaarden van deze overeenkomst mogen niet worden opgevat als een beperking van wettelijke rechten, maar specificeren de belangrijkste rechten en plichten van de partijen bij de handel.

De verkoopvoorwaarden zijn opgesteld en aanbevolen door de Noorse consumentenautoriteit. Zie hier de Handleiding Consumentenautoriteit voor een beter begrip van deze verkoopvoorwaarden.

1. De overeenkomst

De overeenkomst omvat de huidige verkoopvoorwaarden, de informatie die voorkomt in de besteloplossing en de speciaal overeengekomen voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de informatie prevaleert hetgeen specifiek tussen partijen is overeengekomen, tenzij dit in strijd is met dwingende wetgeving.

De overeenkomst wordt ook aangevuld met relevante wettelijke bepalingen die de aankoop van goederen tussen handelaars en consumenten regelen.

2. De onderdelen

De verkoper is:

ProductSleutels.nl

Werk adres:
Markens gate 8
4611 Kristiansand
Noorwegen

Postadres:
Postboks 12
4661 Kristiansand
Noorwegen

E-mail: contact@https://www.productsleutels.nl
Telefoon: +47 95553396 (alleen voor commerciële vragen)
Bedrijfsnaam: Digital License Retailer AS
Organisatienummer: 824 379 122

en wordt hierna de verkoper / verkoper genoemd.

De koper is de consument die de bestelling plaatst en wordt hierna de koper / koper genoemd.

3. Prijs

De prijs die voor de goederen en diensten wordt opgegeven, is de totale prijs die door de koper moet worden betaald. Deze prijs is inclusief alle bijkomende vergoedingen en kosten. Bijkomende kosten die de verkoper niet voor aankoop heeft geïnformeerd, komen niet voor rekening van de koper. Uitzonderingen: Alle klanten buiten Noorwegen betalen 0% BTW vanwege de export van diensten. De verkoopprijzen in de webwinkel zijn inclusief dit btw-tarief van 0%. Aan klanten met een adres in Noorwegen wordt 25% van de verkoopprijs in de online winkel extra in rekening gebracht.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst is voor beide partijen bindend zodra de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft ingediend.

De overeenkomst is echter niet bindend als er een typ- of typefout in het aanbod van de verkoper in de besteloplossing in de webwinkel of in de bestelling van de koper zit en de wederpartij zich realiseerde of had moeten beseffen dat er sprake was van een dergelijke fout.

5a. Betaling

De verkoper kan betaling voor het artikel eisen vanaf het moment dat het van de verkoper naar de koper is verzonden.

Als de koper bij de betaling een creditcard of pinpas gebruikt, kan de verkoper bij het bestellen het aankoopbedrag op de kaart reserveren. De kaart wordt dezelfde dag dat het item is verzonden, gedebiteerd.

Bij betaling met factuur wordt de factuur aan de koper verstrekt wanneer het artikel wordt verzonden. De betalingstermijn staat vermeld op de factuur en bedraagt ​​minimaal 14 dagen na ontvangst.

Kopers onder de 18 jaar kunnen niet betalen met een volgende factuur (we bieden momenteel geen betaling op factuur aan).

5b. Digitale portemonnee (“My Wallet” onder “Mijn account”)

Voor elke aankoop die in de online winkel wordt gedaan, ontvangt elke geregistreerde klant 10% van de aankoopprijs in zijn digitale portemonnee (Cashback). Cashback kan volledig worden gebruikt voor toekomstige transacties voor gedeeltelijke en volledige betaling van goederen. De digitale portemonnee kan ook worden opgewaardeerd met extra tegoed bij gebruik van de betaalmethoden in de webwinkel. Het is niet mogelijk om een ​​herlaadtegoed of contant geld terug te storten op de bankrekening. Het saldo in uw digitale portemonnee vervalt na 12 maanden vanaf de datum van aankoop/verdiening. Dit geldt zowel voor verdiende cashback als voor handmatig opwaarderen van je portemonnee. We behouden ons het recht voor om het saldo in uw digitale portemonnee te verwijderen en uw account te blokkeren als we misbruik van de service constateren.

6. Levering

Levering vindt plaats wanneer de koper of zijn vertegenwoordiger het artikel heeft opgehaald (seriecode van het spel of de software).

Al onze producten worden digitaal aangeleverd in de vorm van een productsleutel voor het product. De meeste productsleutels worden automatisch geleverd en zijn na aankoop direct opvraagbaar. Hoe de code te vinden:

  1. Ga naar “Mijn account” door in de rechterbovenhoek van de webpagina te klikken op: “Hallo, [uw naam]”.
  2. Druk op “Bestillingen“. Zoek de juiste Order ID en druk op “TONEN” helemaal rechts onder het kopje “ACTIES”.
  3. Onder het totaalbedrag op de bestelpagina vindt u de productsleutels voor elk product dat u heeft gekocht.

ALS U DE PRODUCTSLEUTEL NIET KUNT VINDEN:

Als de productsleutel niet op de bestelpagina staat, wordt deze binnen een uur na aankoop automatisch naar u gemaild (maandag t / m zondag 9.00 uur tot 23.00 uur).

Als u de productsleutel na twee uur nog niet heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.

7. Annuleren

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd als de levering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument en de consument erkent dat het herroepingsrecht daarmee is verloren. . (zie § 22 n) in het herroepingsrecht (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8)Op ProductSleutels.nl daarentegen willen we een betere klantervaring bieden en daarom een ​​recht van 14 dagen op retour bieden op grond van artikel 34 van het herroepingsrecht. Dit vereist dat de productcode niet wordt gebruikt.
8. Vertraging en niet-levering – rechten van de koper en tijdslimiet voor het melden van klachten
Indien de verkoper de zaken niet of te laat levert in het kader van de overeenkomst tussen partijen en dit niet aan de koper of aan omstandigheden aan de zijde van de koper ligt, mag de koper op grond van de regels van hoofdstuk 5 van de Consumer Purchase Act, de koopprijs onthouden, nakoming eisen, de overeenkomst ontbinden en / of schadevergoeding eisen van de verkoper, het bewijs moet schriftelijk zijn (bijv. E-mail).

Vervulling

Indien de verkoper de zaken niet of te laat levert in het kader van de overeenkomst tussen partijen en dit niet aan de koper of aan omstandigheden aan de zijde van de koper ligt, mag de koper op grond van de regels van hoofdstuk 5 van de Consumer Purchase Act, de koopprijs onthouden, nakoming eisen, het contract annuleren en / of schadevergoeding eisen van de verkoper.

In het geval van een claim wegens schending van de bevoegdheid, moet de overlegging van het bewijs schriftelijk gebeuren (bijv. E-mail).

Intrekking

Als de verkoper het product (productsleutel) niet levert op het moment van levering, moet de koper de verkoper aanmoedigen om binnen een redelijke extra termijn te leveren voor nakoming. Als de verkoper de goederen niet binnen de extra tijd levert, kan de koper de aankoop annuleren.

De koper kan de aankoop echter onmiddellijk annuleren als de verkoper weigert het artikel te leveren. Hetzelfde geldt als de levering op het afgesproken tijdstip doorslaggevend was voor het sluiten van de overeenkomst, of als de koper de verkoper heeft laten weten dat de levertijd bepalend is.

Als het artikel (productsleutel) wordt geleverd na de door de consument gestelde aanvullende termijn of na de leveringsdatum die doorslaggevend was voor het sluiten van de overeenkomst, moet een annuleringsverzoek worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de koper is geïnformeerd. van de levering.

Een vergoeding

De koper kan aanspraak maken op een vergoeding voor enig verlies als gevolg van de vertraging. Dit geldt echter niet indien de verkoper aantoont dat de vertraging te wijten was aan een hindernis buiten de wil van de verkoper, waarmee op het moment van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening kon worden gehouden, de gevolgen ervan is vermeden of overwonnen.

9. De afwezigheid van het artikel – de rechten van de koper en de termijn voor klachten

In geval van een gebrek aan het artikel, moet de koper, binnen een redelijke termijn nadat het is ontdekt of had moeten worden ontdekt, de verkoper informeren dat hij een beroep zal doen op het gebrek. De koper kondigt altijd op tijd aan als het binnen 2 maanden gebeurt. het defect is ontdekt of had moeten worden ontdekt. Klachten kunnen worden ingediend binnen twee jaar nadat de koper het artikel heeft overgenomen. Als het product of een deel ervan naar verwachting veel langer dan twee jaar meegaat, is de beroepstermijn vijf jaar.

Indien het artikel een gebrek vertoont en dit niet aan de koper of aan de omstandigheden van de koper te wijten is, kan de koper, in overeenstemming met de regels van de Consumentenkoopwet, hoofdstuk 6, de koopprijs onthouden, kiezen tussen correctie en levering, een prijsverlaging eisen, een geannuleerde overeenkomst aanvragen en / of een schadevergoeding eisen voor de verkoop

Klachten bij de verkoper moeten schriftelijk worden ingediend.

Correctie of herlevering

De koper heeft de keuze tussen het laten corrigeren van het defect of de levering van soortgelijke goederen. De verkoper kan echter bezwaar maken tegen de claim van de koper als de uitvoering van de claim onmogelijk is of de verkoper onredelijke kosten heeft. Correctie of levering moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. De verkoper heeft in principe niet het recht om meer dan twee pogingen te doen om hetzelfde defect te herstellen.

Promotie

De koper kan een passende prijsverlaging eisen als het artikel niet wordt gecorrigeerd of geretourneerd. Dit betekent dat de verhouding tussen de verlaagde prijs en de overeengekomen prijs overeenkomt met de verhouding tussen de waarde van het defecte artikel en de contractstatus. Indien hier bijzondere redenen voor zijn, kan de prijsverlaging in plaats daarvan gelijk worden gesteld aan het belang van het defect voor de koper.

Intrekking

Als het artikel niet wordt gecorrigeerd of opnieuw wordt geleverd, kan de koper de aankoop ook annuleren als het defect niet onbeduidend is.

10. De rechten van de verkoper in het geval van de standaard van de koper

Indien de koper andere verplichtingen uit de overeenkomst of de wet niet betaalt of nakomt, en dit niet aan de verkoper of de omstandigheden van de verkoper te wijten is, kan de verkoper, op grond van de regels van hoofdstuk 9 van de Consumentenkoopwet, de goederen. , uitvoering van het contract eisen, annulering van het contract eisen en schadevergoeding eisen van de koper. De verkoper kan, afhankelijk van de omstandigheden, ook rente, incassokosten en redelijke kosten in rekening brengen voor niet-geïnde goederen.

Vervulling

De verkoper kan de koop handhaven en van de koper eisen dat hij de koopprijs betaalt. Als het artikel (productsleutel) niet wordt geleverd, verliest de verkoper zijn recht als hij buitensporig lang wacht om verder te gaan met de claim.

Intrekking

De verkoper kan het contract beëindigen in geval van een aanzienlijke betalingsachterstand of een andere materiële schending van de kant van de koper. De verkoper kan zich echter niet terugtrekken als de volledige koopprijs is betaald. Als de verkoper een redelijke extra tijd voor de prestatie stelt en de koper niet binnen die tijd betaalt, kan de verkoper de aankoop annuleren.

Te late rente / incassokosten

Indien de koper de koopprijs niet conform de overeenkomst betaalt, kan de verkoper over de koopsom rente vorderen conform de wet vertragingsrente. Bij niet betaling kan de klacht, na voorafgaande ingebrekestelling, gericht worden aan de koper, dan aansprakelijk voor kosten op grond van de wet op de incasso.

11. Garantie

De garantie van de verkoper of fabrikant geeft de koper rechten naast die welke de koper op grond van dwingend recht al heeft. Een garantie legt dus geen beperking op aan het regres- en reclamerecht van de koper in geval van vertragingen of defecten conform artikel 9 en 10.

12. Persoonlijke informatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens is de verkoper. Tenzij anders overeengekomen door de koper, in overeenstemming met de wet op de persoonlijke gegevens, mag de verkoper alleen de persoonlijke informatie verzamelen en opslaan die de verkoper nodig heeft om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen. Persoonlijke gegevens van koper worden alleen aan derden doorgegeven als dit voor de verkoper noodzakelijk is om de overeenkomst met de koper uit te voeren of in rechtszaken.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we voldoende informatie over u als klant hebben. Na het bekijken van wat wordt opgeslagen door informatie over onze klanten, zijn wij van mening dat er geen gevoelige of kritische gegevens bij ons worden opgeslagen en misbruikt kunnen worden.

We kunnen u verzekeren dat onze interne routines het niet toestaan ​​dat buitenstaanders gevoelige of kritische informatie ontvangen.

Er worden geen gevoelige of kritische gegevens opgeslagen als onderdeel van het gebruik van onze betalingsoplossingen.

Ons beleid is dat we geen informatie over u als klant verkopen, verhandelen of doorgeven aan derden zonder uw toestemming.
Alle aspecten van informatieopslag zijn beveiligd.

12.1 Opslag van persoonlijke informatie

De Boekhoudwet verplicht ons om transactiegegevens 5 jaar te bewaren. Om de rechten van klanten in verband met garanties en klachten conform de Consumentenaankoopwet, de Aankoopwet en onze verkoopvoorwaarden te vrijwaren, bewaren wij de aankoopgeschiedenis gedurende 10 jaar.

12.2 Beveiliging van persoonlijke informatie

Wij bij ProductSleutels.nl hebben goede routines en uitgebreide maatregelen om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie en dat de verwerking van gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de vereisten van de huidige wetgeving. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn risicobeoordelingen, implementatie van organisatorische en fysieke maatregelen, toegangsbeheer en archiveringsroutines, evenals routines voor het verwerken van gegevens en het opvolgen van verzoeken met betrekking tot het recht op toegang, correctie en verwijdering.

U kunt er zeker van zijn dat wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier opslaan.

12.3 Wijziging of verwijdering van persoonlijke informatie

Wil je je naam wijzigen of je account bij ons verwijderen? Neem contact met ons op via business@https://www.productsleutels.nl

13. Conflictoplossing

Klachten worden binnen een redelijke termijn naar de verkoper gestuurd, cf. artikelen 9 en 10. De partijen streven ernaar om elk geschil in der minne op te lossen. Als dit niet lukt, kan de koper voor bemiddeling contact opnemen met de Noorse consumentenraad. De Noorse consumentenraad is beschikbaar op +47 23400500 of https://www.forbrukerradet.no/contact-us